Зачленете се во Daedalus Online заедницата и ќе имате можност да учествувате во анкети и да го изразите Вашето мислење.
За секоја пополнета анкета добивате поени кои можете да ги претворите во пари.
Плус, ако станете член на Daedalus Online заедницата до 31.12.2022, учествувате во извлекување за таблет.

Презиме

Име

Ве молиме наведете ја датата на Вашето раѓање


Пол


Ве молиме да ја наведете општината и градот каде поминувате најмногу време

Општина Град

Кои од долунаведените категории најдобро се вклопува во Вашата моментална работа?

Кој е последниот степен на образование што сте го завршиле?


Колку членови брои Вашето домаќинство, вклучувајки ве и Вас?

членови
Дали некое од Вашите деца под 18 години живее во Вашето домакинство? Доколку е така, колку деца помлади од 18 години живеат во Вашето домаќинство?

деца

Која од следните категории одговара на Вашиот месечен нето приход? Ве молиме да размислите за сите видови на приходи како што се: плата/пензија/социјална помш, камати, надоместоци,профит од различни бизниси, дивиденди итн. Ве молиме внимателно да ја одберете категоријата на приходи, бидејќи интервалите не се еднакви.


Во која од следниве категории се вклучени нето месечните примања по член на семејство? Ве молиме да ги земете во предвид сите членови кои носат приход како и сите нивни извори на приход, како што се: плата/пензијасоцијална помош, камати, надоместци, профит од различни бизниси, дивиденди итн. Пресметајте просек од вкупните примања на овие членови и нивниот број.


E-mail адреса
За да ја завршите регистрацијата, Ве молиме да ги прочитате условите за зачленување во Daedalus Online заедницата: Услови и Правила

Се согласувате да станете член на панелот Daedalus Online?