Срокове и условия на Клубът на участниците GOLD

Чл. 1. Организатор на конкурса:

Организатор на кампанията е дружеството S.C. Daedalus New Media Research SRL със седалище в гр. Букурещ, ул. Каля Флоряска 169, сектор 1, ЕИК: 2560656, регистрирано в Търговския регистър под номер J40/6306/27.05.2009 г., банкова сметка RO54INGB0000999902012301, открита в ING Bank, Букурещ, РУМЪНИЯ, оператор на лични данни номер 12502, представляван от Лауренциу Сергие в качеството му на Управител. Кампанията ще се проведе в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, които са задължителни за всички участници. Организаторът си запазва правото да изменя настоящите разпоредби, но не и преди да уведоми предварително общността.

 

Чл. 2. Продължителност и обхват на провеждане на кампанията:

Допускането в Клуба на участниците ЗЛАТО се базира на дейността, която участниците са имали през 2023 г., като те биха могли да се възползват от привилегиите на този регламент през цялата 2024 г. Кампанията е активна от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г., за цялата 2023 г.

 

Чл. 3. Право на участие:

В настоящия конкурс могат да участват всички физически лица с българско гражданство, навършили 18 години към датата на стартиране на конкурса, с местожителство в България, които са регистрирани в платформата Daedalus Online и отговарят на всички други условия, предвидени в настоящия регламент. Служителите на Daedalus New Media Research, както и всички други лица, пряко свързани с този конкурс, не могат да участват в настоящия конкурс.

 

Чл.4. Начин на провеждане

Тема на конкурса: Попълнете възможно най-много въпросници и ще станете член на Клуба на участниците GOLD

За да се класират за този клуб, участниците трябва да отговарят на следните условия:

 • да са се регистрирали в платформата Daedalus Online в периода 2012 г.- 2023 г.;
 • да са български граждани, с местожителство в България;
 • да имат навършени 18 години;
 • да са отговорили на най-малко 30% от получените въпросници и да имат минимум 5 въпросника, попълнени през предходната година (2023 г.).

!ВНИМАНИЕ! Настоящият правилник е валиден не само за участниците, които са се регистрирали през 2012 г. и все още са активни, но и за всички участници, които са се регистрирали през годините до края на 2023 г. и отговарят на условията на провеждане, представени по-горе. Едно от най-важните правила (4) се отнася до процента на попълнени анкети от страна на участниците между 1 януари 2023 г. и 31 декември 2023 г.

 

Всеки участник ще има право да участва само с един акаунт. Ако Организаторът идентифицира няколко акаунта, принадлежащи на един и същ участник, то той си запазва правото да анулира както всичките му налични акаунти, така и участията му.

 

Също така, всеки от членовете на Клуб GOLD, който не поддържа минимално изискуемият според разпоредбите, процент на попълнени анкети през годините на дейност, ще бъде отстранен от този клуб.

 

Чл. 5. Награди, само за членове на клуб GOLD:

 

 1. За всяко теглене на пари, автоматично ще получават бонус от 10% върху стойността на изтеглените пари през настоящата година;
 2. Автоматично се класират за томбола със златни кюлчета два пъти годишно;
 3. Ще получават автоматично повече въпросници, като ще бъдат сред първите избрани, при наличие на проучвания за бърз достъп.
 4. Ще получават интересни въпросници, които изискват повече отговори и внимание, но са възнаградени с по-голям брой точки;
 5. Ще получават повече точки ако препоръчват приятели чрез активни кампании;
 6. Ще бъдат сред първите, които ще имат решаващ принос към оценката на качеството на рекламите или на продуктите, като именно тези участници ще бъдат консултирани за появата им на пазара;
 7. Не на последно място, те ще се възползват от всички досегашни предимства, като ще продължат да участват в томболите за месечни и годишни награди.

РАЗЯСНЕНИЯ за наградите:

 

 1. 10% бонус: прилага се всеки път, когато членовете на този клуб направят заявка за изплащане в периода 1 януари 2024 г. – 31 декември 2024 г.;
 2. два пъти годишно томбола със златни кюлчета: двама победители ще бъдат изтегляни чрез жребий;
 3. точки за привличане на приятел: Точките ще бъдат актуализирани само когато има отворени кампании. Членовете на Клуб GOLD ще получават по 50 точки за препоръка на новозаписали се членове в общността на Daedalus Online (за разлика от останалите членове в общността, които ще получават само по 20 точки).

За получаване на наградите 1 и 2, участниците ще трябва да предоставят личните си данни в акаунтите си в Daedalus Online, така че Организаторът да може да изпрати съответните суми/да достави съответните продукти посредством куриерска фирма. Необходимите лични данни са: име, фамилия, пълен адрес, ЕГН, телефон, IBAN и банка.

 

За бонуса от 10% участниците ще трябва да предоставят следните лични данни: име, фамилия, адрес, ЕГН, телефон, IBAN и банка;

В случай че са спечелили златни кюлчета, участниците трябва да предоставят следните лични данни: име, фамилия, адрес на местоживеене, ЕГН и телефон. Пълният адрес и телефонът ще бъдат необходими за куриерската фирма доставяща продукта.

Личните данни на печелившите участници се изискват, тъй като плащането на наградите се декларира пред Националната Агенция по приходите, с цел заплащане на данъка върху доходите, който данък се заплаща изцяло от Организатора.

 

Чл. 6. Определяне на печеливши на златните кюлчета

 

Двама печеливши ще бъдат изтеглени чрез жребий по различно време.

Определянето на късметлиите се извършва чрез жребий, както следва:

а) ПЪРВИЯТ ПЕЧЕЛИВШ ще бъде изтеглен на 4 юни 2024 г.;

б) ВТОРИЯТ ПЕЧЕЛИВШ ще бъде изтеглен на 3 декември 2024 г.

!ВНИМАНИЕ! Ако доставчикът, специализиран в търговия със злато, вече не може да доставя златни кюлчета, Организаторът има задължението да изпрати на избрания участник в томболата паричната стойност на кюлчето. Стойността му ще бъде приблизително 310 ЕВРО!

 

Организаторът има задължението да уведоми победителя по имейл в деня на жребия, на имейл адреса, посочен при регистрацията в общността на Daedalus Online.

Организаторът ще се опита да се свърже с победителя по имейл до 3 пъти: 1 известие и 2 напомняния.

Ако победителят е актуализирал телефонния си номер в личния си профил, ще се свържем с него и по телефона, ако го е попълнил правилно в профила си в Daedalus Online.

Ако победителят не поиска наградата си (не е отговорил на имейла или телефона си, откаже наградата или не спази условията и сроковете, наложени от тези разпоредби и т.н.) в рамките на 10 календарни дни от последното изпратено уведомление, той се счита за недействителен победител и ще загуби каквото и да е право върху спечелената награда. В такъв случай, в съответствие с настоящите правила, Организаторът ще изтегли нов победител.

Чл. 7. Apple

Изрично заявяваме, че компанията Apple не участва в това състезание и не е спонсор.

 

Чл. 8. Оспорване:

В случай на възникнали потенциални спорове между организатора и участниците в кампанията, те ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. Ако не е възможно споровете да бъдат уредени по взаимно съгласие, засегнатите страни уреждат спора в компетентен румънски съд.

 

Чл. 9. Регламент на кампанията:

Правилата на кампанията са достъпни безплатно за всеки участник на сайта https://www.daedalusonline.eu/web/bg/

 

Чл. 10. Данъци и такси:

Организаторът се задължава да заплати дължимия данък върху приходите от наградите, получени от спечелилите участници в резултат на тази кампания, съобразно разпоредбите на Данъчния кодекс, като всички други задължения от данъчен характер или от всякакъв друг характер във връзка с печалбата, са отговорност единствено на спечелилия участник.