RODO

Informacje zebrane z ankiet są poufne. Celem ankiet internetowych jest zbieranie informacji statystycznych o grupach, a nie o osobach. Informacje zebrane na poziomie indywidualnym nie będą w żaden sposób upubliczniane. Daedalus New Media Research może od czasu do czasu przekazać zebrane informacje innej firmie zajmującej się badaniem rynku, która jednak również traktuje je statystycznie i podlega tym samym zasadom poufności.

Twoje imię i nazwisko nie pojawi się w żadnym badaniu i nie będzie powiązane z Twoimi odpowiedziami, chyba że wyraźnie się na to zgodzisz.

Daedalus New Media Research postępuje zgodnie z kodeksem postępowania ESOMAR, którego przestrzegał wiele lat temu. W ciągu ponad 10 lat istnienia firmy nie było żadnych skarg dotyczących naruszenia poufności lub niewłaściwego zarządzania danymi osobowymi.

Prawa osób, których dane dotyczą

Wyciąg z Rozporządzenia nr. 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

ROZDZIAŁ III: Prawa osoby, której dane dotyczą

Sekcja 2: Informacje i dostęp do danych osobowych

Art. 13: Informacje, które należy podać, jeśli dane osobowe są zbierane od osoby, której dane dotyczą

1. Jeżeli dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, są zbierane od tej osoby, administrator pozyskując takie dane osobowe, dostarcza osobie, której dane dotyczą, wszystkie następujące informacje:

a) dane identyfikacyjne i kontaktowe operatora oraz ewentualnie jego przedstawiciela;

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w zależności od przypadku;

c) cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane, a także podstawa prawna przetwarzania;

d) w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej;

e) odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych;

f) w stosownych przypadkach zamiar administratora przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz istnienie lub brak decyzji Komisji o odpowiedniości lub, w przypadku przekazywania, o którym mowa w art. 46 lub 47 lub art. 49 (1) (1) akapit drugi, odniesienie do odpowiednich lub odpowiednich gwarancji oraz sposobów uzyskania ich kopii, jeżeli zostały one udostępnione.

2. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu danych osobowych administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, następujące dodatkowe informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:

a) okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

b) istnienie prawa do żądania od administratora w odniesieniu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych;

c) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. podstawa zgody przed jej wycofaniem;

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

e) czy podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym lub umownym albo obowiązkiem niezbędnym do zawarcia umowy, a także czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są możliwe konsekwencje ich nieprzestrzegania ten obowiązek;

f) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego obejmującego profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, a także, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice oraz o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

3. Jeżeli administrator zamierza dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem udostępnia osobie, której dane dotyczą, informacje dotyczące tego drugorzędnego celu oraz wszelkie dodatkowe informacje. ust. 2.

4. Ust. 1, 2 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, posiada już te informacje.

Art. 14: Informacje, które należy podać, jeśli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą

(1) Jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje: a) tożsamość i dane kontaktowe administratora oraz, w stosownych przypadkach, jego przedstawiciela;

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w zależności od przypadku;

c) cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane, a także podstawa prawna przetwarzania;

d) kategorie odnośnych danych osobowych;

e) odbiorców lub kategorie odbiorców danych osobowych, w zależności od przypadku;

f) w stosownych przypadkach zamiar administratora przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz istnienie lub brak decyzji Komisji o stosowności lub, w przypadku przekazywania, o którym mowa w art. 46, lub 47 lub w art. 49 ust. 1 akapit drugi, odniesienie do odpowiednich lub właściwych gwarancji oraz sposobów uzyskania ich kopii, jeżeli zostały one udostępnione.

2. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, następujące informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania w odniesieniu do osoby, której dane dotyczą:

a) okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

b) w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej;

c) istnienie prawa do żądania od administratora w odniesieniu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych ;

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. podstawa zgody przed jej wycofaniem;

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

f) źródło, z którego pochodzą dane osobowe oraz, w stosownych przypadkach, czy pochodzą z publicznie dostępnych źródeł;

g) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego obejmującego profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, a także, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice oraz o znaczeniu i oczekiwanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator udziela informacji, o których mowa w ust.

b) jeżeli dane osobowe mają być wykorzystane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą, najpóźniej w momencie pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub

c) w przypadku zamiaru udostępnienia danych osobowych innemu odbiorcy, najpóźniej w dniu ich pierwszego ujawnienia.

4. Jeżeli administrator zamierza dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, dla którego zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem udostępnia osobie, której dane dotyczą, informacje dotyczące tego drugorzędnego celu oraz wszelkie dodatkowe informacje. ust. 2.

5. Ust. 1–4 nie stosuje się, jeżeli i w zakresie, w jakim:

a) osoba, której dane dotyczą, posiada już informacje;

b) udzielenie takich informacji okaże się niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernych wysiłków, w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i gwarancji 89 ust. 1 lub w zakresie, w jakim obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym podawania informacji do publicznej wiadomości;

c) pozyskiwanie lub ujawnianie danych jest wyraźnie przewidziane w prawie unijnym lub krajowym, któremu podlega administrator i które przewiduje odpowiednie środki ochrony uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub d) w przypadku gdy dane osobowe muszą pozostać poufne na mocy ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, w tym prawnego obowiązku zachowania tajemnicy.

Art. 15: Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli tak, uzyskać dostęp do tych danych oraz do następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub mają zostać ujawnione, w szczególności odbiorcy z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

d) o ile to możliwe, okres, przez jaki dane osobowe mają być przechowywane lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do ustalenia tego okresu;

e) istnieniu prawa do żądania od operatora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) w przypadku, gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego obejmującego profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, a także, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, dotyczących przekazywania.

(3) Operator dostarcza kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie inne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, operator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, na podstawie kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, składa wniosek w formacie elektronicznym i chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innego formatu, informacje należy przekazać w powszechnie używanym formacie elektronicznym.

4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie narusza praw i wolności innych osób.

Sekcja 3: Poprawianie i usuwanie

Art. 16: Prawo do sprostowania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora, bez zbędnej zwłoki, sprostowania dotyczących jej nieprawdziwych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów, w jakich dane były przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

Art. 17: Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

(1) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli spełniony jest jeden z następujących powodów:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na podstawie której przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 i nie istnieją żadne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu administrator podlega;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

2. Jeżeli administrator upublicznił swoje dane osobowe i jest zobowiązany zgodnie z ust. dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez tych operatorów wszelkich linków do takich danych lub kopii lub reprodukcji takich danych osobowych.

3. Ustępy 1 i 2a nie mają zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest wymagane:

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

b) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego mającego zastosowanie do administratora lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3;

d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawo, o którym mowa w ust. 1, może to uniemożliwić lub poważnie wpłynąć na osiągnięcie celów tego przetwarzania; lub

e) o ustalenie, wykonanie lub obronę prawa w sądzie.

Art. 18: Prawo do ograniczenia przetwarzania

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących przypadków:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celu przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą żąda ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony swojego prawa na drodze sądowej; lub

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1, na okres sprawdzania, czy prawnie uzasadnione prawa administratora mają pierwszeństwo przed prawami osoby, której dane dotyczą.

2. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone na podstawie ust. 1, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony prawa na drodze sądowej, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na nadrzędny interes publiczny w Unii lub w państwie członkowskim.

3. Osoba, której dane dotyczą, która otrzymała ograniczenie przetwarzania zgodnie z ust. 1, jest informowana przez administratora przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.

Art. 19: Obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania

Administrator powiadamia każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania dokonanym zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. wysiłek. Operator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

Art. 20: Prawo do przenoszenia danych

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i automatycznie czytelnym formacie dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu operatorowi, bez przeszkód ze strony operatora, któremu przekazano dane osobowe, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a lub umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b); oraz

b) przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

2. Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne.

3. Wykonywanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługujące operatorowi.

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie narusza praw i wolności innych osób.

Sekcja 4: Prawo do sprzeciwu i zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji

Art. 21: Prawo do sprzeciwu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) lub art. dotyczących jej, w tym tworzenia profili na podstawie tych przepisów. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że wykaże, że ma uzasadnione i ważne powody uzasadniające przetwarzanie i nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub że celem jest ustalenie, wykonanie lub obrona przed sądem prawa .

2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma na celu marketing bezpośredni, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym tworzenia profili, w zakresie do tego marketingu bezpośredniego.

(3) Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu w celu marketingu bezpośredniego, dane osobowe nie będą już przetwarzane w tym celu.

4. Najpóźniej podczas pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zwraca się wyraźnie uwagę osoby, której dane dotyczą, oraz wyraźnie i oddzielnie od wszelkich innych informacji.

5. W kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą automatycznych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania ze względu na interes publiczny.

Art. 22: Zautomatyzowany indywidualny proces podejmowania decyzji, w tym tworzenie profilu

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływają na nią w istotnym zakresie.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli decyzja:

a) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych;

b) jest dozwolona prawem unijnym lub krajowym mającym zastosowanie do administratora i które przewiduje również odpowiednie środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) i c), administrator danych wdraża odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej jej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony osoba, której dane dotyczą, operator do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2, nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. zostały wprowadzone w celu ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.