GDPR

Podaci prikupljeni anketama su povjerljivi. Svrha online anketa je prikupljanje statistike o skupinama, a ne pojedincima. Podaci prikupljeni na individualnoj razini neće se ni na koji način objavljivati. Daedalus New Media Research može s vremena na vrijeme dati prikupljene podatke drugoj tvrtki za istraživanje tržišta, ali koja također obrađuje podatke statistički i podliježe istim pravilima o povjerljivosti.

Vaše ime se neće pojavljivati ​​ni u jednoj studiji i neće biti povezano s vašim odgovorima osim ako s tim izričito ne pristanete.

Daedalus New Media Research slijedi ESOMAR kodeks ponašanja kojeg se pridržavao prije mnogo godina. U više od 10 godina koliko tvrtka posluje, nije bilo pritužbi na povredu povjerljivosti ili loše upravljanje osobnim podacima.

Prava ispitanika

Izvod iz Uredbe br. 679/2016 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46 / EZ

Opća uredba o zaštiti podataka

POGLAVLJE III: Prava ispitanika

Odjeljak 2: Informacije i pristup osobnim podacima

Članak 13.: Informacije koje treba dati ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika

1. Kada se osobni podaci koji se odnose na nositelja podataka prikupljaju od tog nositelja podataka, voditelj obrade će, prilikom dobivanja takvih osobnih podataka, dati ispitaniku sve sljedeće informacije:

a) identitet i podatke za kontakt operatera i, ovisno o slučaju, njegovog predstavnika;

b) podatke za kontakt službenika za zaštitu podataka, ovisno o slučaju;

c) svrhe za koje se osobni podaci obrađuju, kao i pravnu osnovu obrade;

d) kada se obrada provodi u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f), legitimne interese koje vodi voditelj obrade ili treća strana;

e) primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka;

f) gdje je primjenjivo, namjera voditelja obrade da prenese osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji i postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o prikladnosti ili, u slučaju prijenosa iz članka 46. ili 47. ili članka 49 (1) (1) podstavak, upućivanje na odgovarajuća ili odgovarajuća jamstva i način dobivanja njihove kopije, ako je dostupna.

2. Uz informacije iz stavka 1., kada se pribave osobni podaci, voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sljedeće dodatne informacije potrebne za osiguranje poštene i transparentne obrade:

a) razdoblje tijekom kojeg će se osobni podaci pohranjivati ​​ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja;

b) postojanje prava na zahtjev voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na nositelja podataka, pristup njima, ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade ili pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka ;

c) ako se obrada temelji na članku 6 (1) (a) ili članku 9 (2) (a), postojanje prava na povlačenje privole u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade provedene na na temelju privole prije njenog povlačenja;

d) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

e) je li pružanje osobnih podataka zakonska ili ugovorna obveza ili obveza nužna za sklapanje ugovora, kao i je li ispitanik dužan dati takve osobne podatke i koje su moguće posljedice nepoštivanja ovu obvezu;

f) postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz članka 22. (1) i (4), kao i, barem u tim slučajevima, relevantne informacije o korištenoj logici te važnosti i očekivanim posljedicama takve obrade za nositelja podataka.

3. Ako voditelj obrade namjerava dalje obrađivati ​​osobne podatke u svrhu različitu od one za koju su prikupljeni, voditelj obrade će ispitaniku, prije takve daljnje obrade, pružiti informacije o toj sekundarnoj svrsi i sve dodatne informacije u skladu sa stavkom 2. .

4. Stavci 1., 2. i 3. ne primjenjuju se ako iu mjeri u kojoj ispitanik već posjeduje te podatke.

Članak 14.: Informacije koje treba dati ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika

(1) Ako osobni podaci nisu dobiveni od nositelja podataka, voditelj obrade dužan je ispitaniku dati sljedeće podatke: a) identitet i podatke za kontakt voditelja obrade i, prema potrebi, njegovog predstavnika;

b) podatke za kontakt službenika za zaštitu podataka, ovisno o slučaju;

c) svrhe za koje se osobni podaci obrađuju, kao i pravnu osnovu obrade;

d) kategorije osobnih podataka o kojima se radi;

e) primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka, ovisno o slučaju;

f) gdje je primjenjivo, namjeru voditelja obrade da prenese osobne podatke primatelju u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju i postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o prikladnosti ili, u slučaju prijenosa iz članka 46. ili 47. ili drugi podstavak članka 49. stavka 1., upućivanje na odgovarajuća ili odgovarajuća jamstva i kako dobiti njihovu kopiju, ako je dostupna.

(2) Osim informacija iz stavka 1., voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sljedeće informacije potrebne za osiguranje poštene i transparentne obrade u odnosu na nositelja podataka:

a) razdoblje tijekom kojeg će se osobni podaci pohranjivati ​​ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja;

b) kada se obrada provodi u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f), legitimne interese koje vodi voditelj obrade ili treća strana;

c) postojanje prava na zahtjev voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na nositelja podataka, pristup njima, ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade i pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka;

d) ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. (a) ili članku 9. stavku 2. točki (a), postojanje prava na povlačenje privole u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade provedene na na temelju privole prije njenog povlačenja;

e) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

f) izvor iz kojeg dolaze osobni podaci i, ako je primjenjivo, ako potječu iz javno dostupnih izvora;

g) postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz članka 22. (1) i (4), kao i, barem u tim slučajevima, relevantne informacije o korištenoj logici te važnosti i očekivanim posljedicama takve obrade za nositelja podataka.

(3) Voditelj obrade dostavlja podatke iz stavaka 1. i 2.: a) u razumnom roku nakon dobivanja osobnih podataka, ali ne dulje od mjesec dana, uzimajući u obzir posebne okolnosti u kojima se obrađuju.osobne podatke;

b) ako se osobni podaci trebaju koristiti za komunikaciju s ispitanikom, najkasnije u vrijeme prve komunikacije dotičnom nositelju podataka; ili

c) ako se osobni podaci namjeravaju otkriti drugom primatelju, najkasnije na dan kada su prvi put otkriveni.

(4) Ako voditelj obrade namjerava dalje obrađivati ​​osobne podatke u svrhu različitu od one za koju su dobiveni, voditelj obrade dužan je ispitaniku, prije takve daljnje obrade, dati podatke o toj sekundarnoj namjeni i sve dodatne informacije u skladu sa stavkom 1. 2.

(5) Stavci 1. do 4. ne primjenjuju se ako iu mjeri u kojoj:

a) ispitanik već ima informacije;

b) pružanje takvih informacija se pokaže nemogućim ili bi uključivalo nesrazmjerne napore, posebno u slučaju obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, podložno danim uvjetima i jamstvima u članku 89. stavku 1. ili u mjeri u kojoj je vjerojatno da će obveza iz stavka 1. ovoga članka onemogućiti ili ozbiljno narušiti postizanje ciljeva takve obrade. U takvim slučajevima voditelj obrade dužan je poduzeti odgovarajuće mjere zaštititi prava, slobode i legitimne interese ispitanika, uključujući stavljanje informacija na raspolaganje javnosti;

c) stjecanje ili otkrivanje podataka izričito je predviđeno pravom Unije ili nacionalnim pravom kojem voditelj obrade podliježe i koje predviđa odgovarajuće mjere za zaštitu legitimnih interesa ispitanika; ili d) kada osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu sa zakonskom obvezom profesionalne tajne koja se uređuje pravom Unije ili nacionalnim pravom, uključujući pravnu obvezu profesionalne tajne.

Članak 15.: Pravo pristupa ispitanika

(1) Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu od voditelja obrade obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne i, ako jest, pristup takvim podacima i sljedećim informacijama:

a) svrhe obrade;

b) kategorije osobnih podataka u pitanju;

c) primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili trebaju biti otkriveni, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija;

d) ako je moguće, razdoblje za koje se očekuje da će se osobni podaci pohranjivati ​​ili, ako to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja;

e) postojanje prava da se od operatera zahtijeva da ispravi ili izbriše osobne podatke ili da ograniči obradu osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka ili pravo da se usprotivi obradi;

f) pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

g) u slučaju da se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

h) postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz članka 22. (1) i (4), kao i, barem u tim slučajevima, relevantne informacije o korištenoj logici te važnosti i očekivanim posljedicama takve obrade za nositelja podataka.

(2) Kada se osobni podaci prenose u treću državu ili međunarodnu organizaciju, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim mjerama zaštite iz članka 46. u vezi s prijenosom.

(3) Operater je dužan dati presliku osobnih podataka koji su predmet obrade. Za sve druge kopije koje zatraži ispitanik, operater može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev u elektroničkom obliku i osim ako ispitanik ne zatraži drugi format, informacije se dostavljaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

(4) Pravo na dobivanje preslike iz stavka 3. ne dovodi u pitanje prava i slobode drugih.

Odjeljak 3: Ispravak i brisanje

Članak 16: Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade, bez nepotrebnog odgađanja, ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe za koje su podaci obrađeni, ispitanik ima pravo dobiti dopunu osobnih podataka koji su nepotpuni, uključujući i davanje dodatne izjave.

Članak 17: Pravo na brisanje (“pravo na zaborav”)

(1) Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja, a voditelj obrade ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od sljedećih razloga:

a) osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili obrađeni;

(b) ispitanik povuče privolu na temelju koje se odvija obrada u skladu s člankom 6. stavkom 1. (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

(c) ispitanik se protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. i ne postoje legitimni razlozi koji prevladavaju u pogledu obrade ili se ispitanik protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2.;

d) osobni podaci su obrađeni nezakonito;

e) osobni podaci moraju se izbrisati kako bi se ispunila zakonska obveza voditelja obrade prema pravu Unije ili nacionalnom pravu kojem voditelj obrade podliježe;

f) da su osobni podaci prikupljeni u vezi s pružanjem usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

(2) Ako je voditelj obrade otkrio svoje osobne podatke i mora ih izbrisati u skladu sa stavkom 1., voditelj obrade dužan je, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, poduzeti razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio obrađivače podataka o kojima ispitanik je od ovih operatera zatražio brisanje svih poveznica na takve podatke ili bilo koju kopiju ili reprodukciju takvih osobnih podataka.

(3) Stavci 1. i 2.a ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je potrebna obrada:

a) za ostvarivanje prava na slobodno izražavanje i informiranje;

b) za usklađenost sa zakonskom obvezom obrade prema pravu Unije ili nacionalnom pravu primjenjivom na voditelja obrade ili za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih voditelju obrade;

c) iz razloga javnog interesa u području javnog zdravlja, u skladu s člankom 9. stavkom 2. (h) i (i) i člankom 9. stavkom 3.;

d) za potrebe arhiviranja u javnom interesu, u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu s člankom 89. stavkom 1., u mjeri u kojoj je vjerojatno da će to pravo iz stavka 1. onemogućiti ili ozbiljno utjecati na postizanje ciljeva te obrade; ili

e) za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu prava na sudu.

Članak 18: Pravo na ograničenje obrade

(1) Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti ograničenje obrade ako se primjenjuje jedan od sljedećih slučajeva:

a) ispitanik osporava točnost podataka, na razdoblje koje omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost podataka;

b) obrada je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka, tražeći zauzvrat ograničenje njihove uporabe;

c) voditelj obrade više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih ispitanik zatraži radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane prava na sudu; ili

d) ispitanik je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. za razdoblje tijekom kojeg se provjerava imaju li legitimna prava voditelja obrade nad onima nositelja podataka.

(2) Ako je obrada ograničena u skladu sa stavkom 1., takvi osobni podaci mogu se, osim u slučaju pohrane, obrađivati ​​samo uz suglasnost ispitanika ili radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane prava na sudu ili radi zaštite prava drugu fizičku ili pravnu osobu iz razloga prevladavajućeg javnog interesa u Uniji ili državi članici.

(3) Subjekt koji je primio ograničenje obrade u skladu sa stavkom 1. dužan je o tome obavijestiti voditelj obrade prije ukidanja ograničenja obrade.

Članak 19.: Obveza obavijestiti ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade

Voditelj obrade obavještava svakog primatelja kojemu su osobni podaci otkriveni o svakom ispravljanju ili brisanju osobnih podataka ili ograničenju obrade u skladu s člankom 16., člankom 17. stavkom 1. i člankom 18., osim ako se to pokaže nemogućim ili uključuje nerazmjerno napor. Operater će obavijestiti nositelja podataka o tim primateljima ako ispitanik to zatraži.

Članak 20: Pravo na prenosivost podataka

1. Ispitanik ima pravo primiti osobne podatke koji se odnose na njega ili nju koje je dao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno korištenom i automatski čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom operateru, bez smetnji od strane operatera kojem su osobni podaci dostavljeni, ako:

(a) obrada se temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. (a) ili člankom 9. stavkom 2. (a) ili ugovorom u skladu s člankom 6. stavkom 1. (b); i

b) obrada se vrši automatskim putem.

2. U ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu sa stavkom 1., ispitanik ima pravo da se osobni podaci prenesu izravno s jednog voditelja obrade na drugi ako je to tehnički izvedivo.

3. Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje članak 17. To se pravo ne primjenjuje na obradu potrebnu za obavljanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili u vršenju službene ovlasti s kojima je operater povjeren.

4. Pravo iz stavka 1. ne dovodi u pitanje prava i slobode drugih.

Odjeljak 4: Pravo na prigovor i automatsko individualno odlučivanje

Članak 21: Pravo na suprotstavljanje

1. Ispitanik u bilo kojem trenutku ima pravo prigovoriti, na temelju njegove posebne situacije, na obradu u skladu s člankom 6. stavkom 1. (e) ili (f) ili člankom 6. stavkom 1. 1) osobnih podataka koja se tiče nje, uključujući izradu profila na temelju tih odredbi. Voditelj obrade više neće obrađivati ​​osobne podatke osim ako voditelj obrade ne dokaže da ima legitimne i uvjerljive razloge koji opravdavaju obradu i prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama ispitanika ili da je svrha utvrđivanje, ostvarivanje ili obrana prava na sudu. .

2. Ako je obrada osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, uključujući stvaranje profila, u mjeri u kojoj se na taj izravni marketing.

(3) Ako se nositelj podataka protivi obradi u svrhu izravnog marketinga, osobni podaci se više neće obrađivati ​​u tu svrhu.

4. Najkasnije u vrijeme prve komunikacije s ispitanikom, na pravo iz stavaka 1. i 2. izričito se ukazuje osobi na koju se podaci odnose i mora biti prikazano jasno i odvojeno od svih drugih informacija.

5. U kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i bez obzira na Direktivu 2002/58 / EZ, ispitanik može ostvariti svoje pravo na protivljenje automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

6. Kada se osobni podaci obrađuju u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1., ispitanik ima pravo usprotiviti se obradi iz razloga povezanih s njegovom ili njezinom posebnom situacijom. osobnih podataka koji se odnose na nju, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadatka iz razloga od javnog interesa.

Članak 22: Automatizirani pojedinačni proces donošenja odluka, uključujući kreiranje profila

1. Ispitanik ima pravo da ne bude podvrgnut odluci koja se temelji samo na automatskoj obradi, uključujući profiliranje, koja će proizvesti pravne učinke u odnosu na nositelja podataka ili na sličan način utjecati na njega ili nju u značajnoj mjeri.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se ako odluka:

a) potrebno je za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka;

b) je ovlašten prema zakonu Unije ili nacionalnom pravu primjenjivom na voditelja obrade i koji također predviđa odgovarajuće mjere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa ispitanika; ili

c) temelji se na izričitoj suglasnosti ispitanika.

3. U slučajevima navedenim u točkama (a) i (c) stavka 2, voditelj obrade podataka provodi odgovarajuće mjere za zaštitu prava, sloboda i legitimnih interesa ispitanika, barem njegovog prava da dobije ljudsku intervenciju od subjekta podataka, operatera da izrazi svoje stajalište i da ospori odluku.

4. Odluke iz stavka 2. neće se temeljiti na posebnim kategorijama osobnih podataka iz članka 9. stavka 1. osim ako se ne primjenjuje članak 9. stavak 2. (a) ili (g). uspostavljeni su radi zaštite prava, sloboda i legitimnih interesa ispitanika.