Pravidla DOPORUČOVACÍ KAMPANĚ PŘÁTELŮ

Pravidla DOPORUČOVACÍ KAMPANĚ PŘÁTELŮ

Čl. 1. Organizátor kampaně:

Daedalus New Media Research SRL se sídlem v Bukurešti, Calea Floreasca, Nr. 169, sektor 1, CUI: 2560656, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem J40 /6306/27.05.2009, účet RO54INGB0000999902012301, otevřený u ING Bank, Bukurešť, RUMUNSKO, správce osobních údajů s číslem 12502, zastoupená Laurențiu Serghiem jako správcem. Kampaň bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto pravidel, která jsou závazná pro všechny účastníky.

Pořadatel si vyhrazuje právo tato pravidla změnit, ne však dříve, než o tom předem informuje veřejnost.

Čl. 2. Doba trvání a oblast kampaně:

Doba trvání výběrového řízení je od 5. do 30. dubna 2023. Soutěž bude probíhat výhradně na území České republiky.

Čl. 3. Právo na účast:

Soutěžní téma: Pozvěte 10 přátel do komunity Daedalus Online!

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s českým občanstvím, které v den zahájení soutěže dosáhly věku 18 let, mají bydliště v České republice, jsou registrovány na panelu Daedalus Online a splňují další podmínky stanovené v těchto pravidlech. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci společnosti Daedalus New Media Research ani jiné osoby přímo spojené s touto soutěží.

Článek 4. Mechanismus nasazení:

Téma soutěže: Pozvěte 10 přátel do komunity Daedalus Online!

 

Pro účast v soutěži musí uživatelé splňovat následující podmínky:

 

– Být zaregistrován v panelu Daedalus Online;

– Být českým občanem s bydlištěm v České republice;

– být starší 18 let;

 

– Doporučit maximálně 10 přátelům, aby se připojili ke komunitě Daedalus Online prostřednictvím odkazu, který obdrží e-mailem.

 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávné vyplnění polí ve formuláři pro vytvoření účtu, které má za následek nemožnost zaslání ověřovacího odkazu na e-mailovou adresu nebo telefonické kontaktování účastníka.

Účastník se bude moci během kampaně účastnit pouze z jednoho účtu. Pokud pořadatel identifikuje více účtů, které patří stejnému účastníkovi, vyhrazuje si právo zrušit oba účty a účastnické příspěvky.

Uzávěrka účasti je 30. dubna 2023.

 

Článek 5. Odměny za kampaň a jejich udělování:

V rámci kampaně „Pozvěte 10 přátel do komunity Daedalus Online!“. budou uděleny následující odměny:

 

– 30 bodů za každého doporučeného přítele, který se připojí ke komunitě Daedalus Online prostřednictvím odkazu v pozvánce a potvrdí svůj účet.

 

Doporučitelé budou moci získat body pouze v případě, že se doporučení přátelé přihlásí do panelu prostřednictvím odkazu v pozvánce a potvrdí svůj účet.

 

Účastník může doporučit pouze platné a skutečné e-mailové adresy. V případě, že pořadatel zjistí více účtů, účty, které jsou neplatné nebo obsahují spamovou doménu, vyhrazuje si pořadatel právo zrušit účty i příspěvky účastníka, který porušuje tato pravidla. Rovněž nebudou aktualizovány body na účtu porušitele. Je nutné, aby doporučené e-mailové adresy již neexistovaly v naší databázi, protože v takovém případě nelze body aktualizovat, protože se jedná o duplicitu. Upozornění – body budou uděleny pouze za 10 přátel, kteří dodržují pravidla. Pokud účastník doporučí více než 10 přátel, body nebudou aktualizovány nad povolený limit (povolený limit je maximálně 10 přátel).

 

Čl.6. Aktualizace bodů (odměna) – OBDOBÍ:

Body za tuto kampaň budou aktualizovány v období od 01. do 05. Května 2023.

 

Článek 7. Spory:

V případě případných sporů mezi organizátorem a účastníky kampaně budou tyto spory řešeny smírnou cestou. Pokud nebude možné spory vyřešit smírnou cestou, předloží zúčastněné strany spor k řešení příslušným rumunským soudům.

Čl. 8. Pravidla kampaně:

Pravidla kampaně jsou bezplatně k dispozici všem účastníkům na internetových stránkách https://www.daedalusonline.eu/web/cs/

Čl. 9. Poplatky a daně:

Pořadatel se zavazuje zaplatit daň z příjmu, který tvoří výhry získané výherci v rámci této kampaně, v souladu s ustanoveními daňového řádu, přičemž veškeré další povinnosti daňové či jiné povahy s tím spojené jdou výhradně k tíži výherce.