Zásady ochrany osobních údajů

 1. Osobní informace

  Osobní údaje jsou informace související s vaší identitou a patří sem například vaše jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vaše poloha, vaše adresa. IP adresa, bankovní spojení atd.

  Protože Daedalus New Media Research musí svým klientům poskytovat statistické analýzy, potřebujeme od vás některé osobní údaje a důvěrné informace, jako je váš příjem. Poskytnutí těchto informací je podmínkou vstupu do panelu.

  Společnost Daedalus New Media Research bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce neshromažďuje údaje od osob mladších 14 let.

  Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a zjistili jste, že nezletilá osoba nebo dítě mladší 14 let předalo své osobní údaje bez vašeho svolení a souhlasu, na vaši žádost tyto údaje vymažeme. Chcete-li požádat o vymazání údajů o dotyčné nezletilé osobě, zašlete prosím na adresu survey_cz@daedalusonline.eu e-mail s uživatelským jménem a/nebo e-mailovou adresou poskytnutou nezletilou osobou.

 2. Proč žádáme o vaše osobní údaje

  Chcete-li se stát členem naší komunity, musíte vyplnit malý průzkum. Tím se shromažďují osobní údaje spolu s dalšími informacemi, které jsou relevantní pro následné průzkumy. Žádáme o vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat pozvánky k průzkumu. Informace, které požadujeme, jakými jsou například jméno, adresa, pohlaví, datum narození, nám pomáhají vybrat, do kterých průzkumů vás pozveme.

  Byl/a jsem informován/a, že mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, a mám právo požádat o výmaz údajů. Za účelem uplatnění těchto práv mohu zaslat online žádost s textem ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ na e-mailovou adresu survey_cz@daedalusonline.eu. Mám také právo obrátit se na soudy.

 3. Soukromí

  Informace shromážděné z průzkumů jsou důvěrné. Účelem online průzkumů je shromažďovat statistické informace o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Informace shromážděné na individuální úrovni nebudou žádným způsobem zveřejněny. Společnost Daedalus New Media Research může příležitostně poskytnout shromážděné informace jiné firmě zabývající se průzkumem trhu, která však také nakládá s informacemi statisticky a informace podléhají stejným pravidlům důvěrnosti.

  Pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, vaše jméno se neobjeví v žádné studii a nebude spojeno s vašimi odpověďmi.

  Společnost Daedalus New Media Research respektuje Etický kodex ESOMAR, který přijala před mnoha lety. Za více než 10 let, co společnost funguje, nedošlo k žádné stížnosti na porušení soukromí nebo na špatné nakládání s osobními údaji.

 4. Bezpečnost dat

  Společnost Daedalus New Media Research vynaložila veškerou péči na to, aby informace poskytované jejími členy byly uloženy na zabezpečeném serveru. Data jsou uložena na zabezpečeném serveru. K těmto informacím mají přístup pouze oprávněné osoby. Přístup k těmto informacím je omezen pouze na několik zaměstnanců společnosti Daedalus New Media Research. Protože respektujeme práva subjektů údajů podle GDPR, používáme šifrování SSL, abychom tak zajistili ochranu vámi poskytnutého důvěrného obsahu, který zadáváte jak při registraci do panelu, tak během vaší práce. Tento typ šifrování zajišťuje, že vaše data nemohou číst třetí strany, ale pouze společnost Daedalus New Media Research.

 5. Záznam odpovědí na průzkum

  Kromě osobních údajů respondentů uchovává společnost Daedalus New Media Research ještě další informace nebo odpovědi na průzkum. Tyto informace mohou odkazovat na osobní kontaktní údaje, politické názory atd.

  Osoby zapsané do komunity Daedalus Online souhlasí s tím, že společnost Daedalus New Media Research uchová všechny tyto informace pro budoucí statistické použití.

  Každý má právo požádat společnost Daedalus New Media Research o informace o údajích o něm uložených. Každý může také vyžadovat opravu těchto údajů.

 6. Záznam a ukládání dat:

  Když navštívíte tento web, společnost Daedalus New Media Research ukládá:

  • údaje potřebné pro vytvoření členského účtu Daedalus Online (e-mailová adresa, heslo, uživatelské jméno, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, kraj, město, vzdělání, povolání, příjem, pozice ve společnosti, mobilní telefon, počet rodinných příslušníků atd.);
  • informace, které uživatelé aktualizují po dokončení každoročního průzkumu aktualizace údajů;
  • informace o používaných zařízeních a službách (IP adresa, typ zařízení, operační systém, časové pásmo, verze webového prohlížeče). Sběr těchto údajů napomáhá kvalitě shromažďovaných informací a předchází možným podvodům.

  Osobní údaje uživatelů zůstávají uloženy ve společnosti Daedalus New Media Research do té doby, dokud uživatel nepožádá o odhlášení/smazání svého účtu a osobních údajů.

  Všechna data shromážděná společností Daedalus New Media Research jsou vyžadována výhradně k provádění našeho podnikání a k poskytování našich služeb.

   

 7. Soubory cookie a jejich použití:

  K zajištění technické funkčnosti tohoto webu se používají soubory cookie. Pomáhají nám také porozumět chování návštěvníků našich webových stránek, což zahrnuje například analýzu nejnavštěvovanějších stránek na webových stránkách, abychom tak porozuměli zájmu uživatelů o komunitu Daedalus Online.

  Máte možnost nastavit, které soubory cookie může prohlížeč, který používáte, přijímat. Toto nastavení ovšem může ovlivnit funkčnost našich webových stránek.

  Soubory cookie nám také pomáhají k propagaci našich kampaní a ke zvýšení panelů, ve kterých jsme aktivní. Pomáhají také analyzovat a zlepšovat tyto webové stránky. Soubory cookie jsou analyzovány i při přístupu k průzkumům. S jejich pomocí dochází k zajištění přesnosti údajů a k vyloučení podvodů.

 8. Jaká práva máte nad svými údaji

  Pokud jste si vytvořili účet Daedalus Online, můžete obdržet soubor s osobními údaji, které o vás společnost Daedalus New Media Research uchovává, a to včetně údajů, které jste dobrovolně poskytli, když jste se připojili ke komunitě nebo když jste svá data aktualizovali. Můžete nás také požádat o vymazání všech vašich osobních údajů, které uchováváme v naší databázi. To nezahrnuje žádné osobní údaje, které jsme povinni uchovávat pro administrativní, právní nebo bezpečnostní účely (jako je již provedená historie plateb, a to dokud není požadováno vymazání údajů z databáze).

  Byl/a jsem informován/a, že mám právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají mé osoby, a mám právo požádat o výmaz údajů. Za účelem uplatnění těchto práv mohu zaslat online žádost s textem ODMÍTNUTÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ na e-mailovou adresu survey_cz@daedalusonline.eu. Mám také právo obrátit se na soudy.

 9. Kam posíláme vaše údaje

  Vaše osobní údaje obdržíte na e-mail zaregistrovaný v naší databázi při vytvoření účtu Daedalus Online. Kvůli bezpečí bude váš datový soubor chráněn heslem a vaše heslo vám bude sděleno v samostatném e-mailu.

 10. Předání údajů třetí straně

  Informace shromážděné z průzkumů jsou důvěrné. Účelem online průzkumů je shromažďovat statistické informace o skupinách, nikoli o jednotlivcích. Informace shromážděné na individuální úrovni nebudou žádným způsobem zveřejněny. Společnost Daedalus New Media Research může příležitostně poskytnout shromážděné informace jiné firmě zabývající se průzkumem trhu, která však také nakládá s informacemi statisticky a informace podléhají stejným pravidlům důvěrnosti.

  Pokud k tomu nedáte výslovný souhlas, vaše jméno se neobjeví v žádné studii a nebude spojeno s vašimi odpověďmi.

 11. KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE:

  Údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a/nebo uloženy mimo vaše území. Mohou být také zpracovány zaměstnanci působícími mimo vaše území, kteří pracují pro nás nebo pro některého z našich dodavatelů. Pokud jsou vaše osobní údaje přenášeny, ukládány nebo jinak zpracovávány mimo vaši zemi nebo území a tato země nebo území nebylo uznáno jako poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, zavedeme další ochranná opatření na ochranu vašich osobních údajů, jak to vyžaduje platný zákon. Pokud se například nacházíte v EHP, použijeme standardní smluvní doložky, pokud zpracováváme vaše údaje mimo EHP (Evropský hospodářský prostor)

   

   

  Práva subjektu údajů

VÝPIS Z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

KAPITOLA III

Práva subjektu údajů

Oddíl 2

Informace a přístup k osobním údajům

Článek 13

Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

 1. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů tyto informace:

 

a. totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce;

b. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

c. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;

d. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na Čl. 6 odst. 1 písm.

e. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

f. případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

 1. Vedle informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů v okamžiku získání osobních údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování:

 

a. doba, po kterou budou osobní údaje uložený, nebo není-li ji možně určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

b. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

c. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e. skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;

f. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 1. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, něž je účel, pro který byly shromážděný, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

 

 1. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí, pokud subjekt údajů jíž uvedené informace má, a do té míry, v níž je má.

 

Článek 14

Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů

 1. Jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne správce subjektu údajů tyto informace:

 

a. totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho zástupce;

b. případně kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů;

c. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování; d) kategorie dotčených osobních údajů;

d. případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;

e. případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně nebo, v případech předání uvedených v článcích 46 nebo 47 nebo v čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci, odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.

 

 1. Kromě informací uvedených v odstavci 1 poskytne správce subjektu údajů tyto další informace, jsou-li nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování ve vztahu k subjektu údajů:

 

a. doba, po kterou budou osobní údaje uložený, nebo není-li ji možně určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

b. oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm.

c. existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

d. pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

e. existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

f. zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;

g. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 1. Správce poskytne informace uvedené v odstavcích 1 a 2:

 

a. v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány;

b. nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace; nebo

c. nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je má v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.

 

 1. Pokud správce hodlá osobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace uvedené v odstavci 2.

 

 1. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí, pokud a do té míry, v níž:

 

a. subjekt údajů již uvedené informace má;

b. se ukáže, že poskytnutí takových informací není možně nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosazení cílů uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací veřejnosti;

c. je získávání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a v němž jsou stanovena vhodná opatření na ochranu oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

d. osobní údaje musí zůstat důvěrné s ohledem na povinnost zachovávat služební tajemství upravenou právem Unie nebo členského státu, včetně zákonné povinnosti mlčenlivosti.

 

Článek 15

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

 1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

a. účely zpracování;

b. kategorie dotčených osobních údajů;

c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uložený, nebo není-li ji možně určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f. právo podat stížnost u dozorového úřadu;

g. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

h. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

 1. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.

 

 1. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžné používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

 

 1. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Oddíl 3

Oprava a výmaz

Článek 16

Právo na opravu

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Článek 17

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděný nebo jinak zpracovány;

b. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;

d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f. osobní údaje byly shromážděný v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

 

 1. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 

 1. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 

a. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

b. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

c. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;

d. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

e. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Článek 18

Právo na omezení zpracování

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 

a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

c. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

 1. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

 

 1. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

Článek 19

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožně nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

Článek 20

Právo na přenositelnost údajů

 1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 

a. zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm.

b. zpracování se provádí automatizovaně.

 

 1. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

 1. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

 

 1. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Oddíl 4

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Článek 21

Právo vznést námitku

 1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

 1. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 1. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

 

 1. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. 6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Článek 22

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

 1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 

 1. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:

 

a. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;

b. povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

c. založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

 

 1. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

 

 1. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.