Pravila o privatnosti

 1. Lične informacije

Lični podaci su informacije koje se tiču Vašeg identiteta, na primer, Vaše ime, prezime, adresa, broj telefona, email adresa, Vaša lokacija, Vaša adresa, IP, bankovni detalji itd.

S obzirom da Daedalus New Media Research mora da dostavi statističku analizu svojim klijentima, potrebni su nam Vaši lični podaci, uključujući i poverljive informacije, kao što je lični dohodak. Pružanje ovih informacija je uslov za pristup panelu.

Daedalus New Media Research ne sakuplja podatke osoba ispod 14 godina bez odobrenja roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ukoliko ste roditelj ili zakonski staratelj koji je otkrio da je maloletno lice ili dete ispod 14 godina pružilo svoje lične podatke bez Vaše dozvole ili odobrenja, izbrisaćemo ove podatke na Vaš zahtev. Kako biste zahtevali brisanje podataka o maloletnom licu, pošaljite email na survey_rs@daedalusonline.eu sa navedenim korisničkim imenom i/ili email adresom kojom se dotično maloletno lice registrovalo.

 1. Zašto tražimo Vaše lične podatke?

Potrebno je da popunite mali upitnik da biste postali član naše zajednice. Upitnik sakuplja lične podatke i druge informacije relevantne za naredne upitnike. Tražimo Vašu email adresu kako bismo Vam slali pozive za upitnike. Podatke koje tražimo, kao što su ime, adresa, pol i datum rođenja, pomažu nam da izaberemo na koje upitnike da Vas pozovemo.

Obavešten/a sam da imam pravo da odbijem obradu ličnih podataka koji se tiču mene i da tražim brisanje tih podataka. Kako bih iskoristio/la ta prava, mogu da se pošaljem online zahtev na email adresu survey_rs@daedalusonline.eu sa tekstom ODBIJANJE OBRADE PODATAKA (DATA PROCESSING REFUSAL). Takođe imam pravo da se obratim sudu.

 1. Privatnost

Informacije prikupljene upitnikom su poverljive. Cilj online upitnika je skupljanje statističkih informacija o grupama, a ne o pojedincima. Informacije sakupljene na pojedinačnom nivou ni na koji način neće biti objavljene u javnosti. Daedalus New Media Research povremeno može da pruži prikupljene informacije drugim firmama, ali te firme takođe koriste informacije statistički i podložne su istim pravilima o privatnosti.

Vaše ime se neće pojaviti ni u jednoj studiji niti će biti povezano sa Vašim odgovorima, osim ako za to ne date izričit pristanak.

Daedalus New Media Research poštuje ESOMAR pravila ponašanja kojih se pridržava dugi niz godina. Kompanija je poslovala preko 10 godina i nikada nije bilo žalbi zbog kršenja privatnosti ili lošeg upravljanja ličnim podacima.

 1. Bezbednost podataka

Daedalus New Media Research je preduzeo sve mere kako bi informacije koje su pružili njegovi članovi držao na sigurnom serveru. Podaci se čuvaju u sigurnom serveru. Samo ovlašćene osobe imaju pristup ovim informacijama. Pristup ovim informacijama dozvoljen je samo ograničenom broju zaposlenih u firmi Daedalus New Media Research. Pošto poštujemo prava subjekata podataka prema GDPR-u, koristimo SSL enkripciju kako bismo osigurali da je poverljivi sadržaj koji pružite zaštićen prilikom registracije na panel i tokom vašeg rada. Ova vrsta šifrovanja osigurava da vaše podatke ne mogu čitati treća lica, već samo Daedalus Nev Media Research.

 1. Beleženje odgovora na upitnik

Pored ličnih podataka ispitanika, Daedalus New Media Research čuva i druge podatke ili odgovore na upitnike. Ove informacije mogu da sadrže privatne koordinate, politička mišljenja itd.

Pojedinci koji se pridruže Daedalus Online zajednici prihvataju da će Daedalus New Media Research sačuvati sve ove podatke za buduću statističku upotrebu.

Svako ima pravo da od kompanije Daedalus New Media Research zatraži informacije o pohranjenim podacima koji se tiču njega/nje. Takođe mogu zatražiti da ti podaci budu ispravljeni.

 1. Beleženje i čuvanje podataka

Prilikom posete web stranice, Daedalus New Media Research čuva:

 • informacije neophodne za kreiranje Daedalus Online naloga (email adresa, lozinka, korisničko ime, ime, prezime, pol, datum rođenja, opština, grad, obrazovanje, zaposlenje, prihod, pozicija u kompaniji, usluga mobilnog telefona, broj članova porodice itd.);
 • informacije koje korisnici ažuriraju nakon završavanja godišnjeg upitnika za ažuriranje podataka;
 • informacije o uređajima i uslugama koje se koriste (IP adresa, tip uređaja, operativni sistem, vremenska zona, verzija web pretraživača). Sakupljanje ovih podataka poboljšava kvalitet sakupljenih informacija i sprečava moguću prevaru.

Daedalus New Media Research čuva lične podatke korisnika sve dok oni ne zatraže da se odjavu/brisanje naloga i ličnih podataka.

 

Svi podaci koje sakuplja Daedalus New Media Research potrebni su jedino i samo za sprovođenje našeg poslovanja i pružanje naših usluga.

 1. Cookies (kolačići) i njihova upotreba:

Kolačići se koriste radi postizanja tehničke funkcionalnosti ove web stranice. Takođe nam pomažu da shvatimo ponašanje posetioca naše web stranice, što obuhvata, na primer, analizu najposećenijih stranica na sajtu kako bismo razumeli zanimanje koje korisnici imaju za Daedalus Online zajednicu.

Imate mogućnost da podesite koje kolačiće će Vaš pretraživač prihvatiti, ali ova podešavanja mogu uticati na funkcionalnost naše stranice.

Upotreba kolačića takođe može biti od koristi prilikom naših reklamnih kampanja za povećanje panela u kojem smo aktivni, pomaže nam da analiziramo i unapredimo ovaj sajt. Kolačići se takođe analizira prilikom pristupa upitnicima kako bi se izbegla mogućnost prevare i povećala preciznost podataka.

 1. Koja prava imate na svoje podatke

Ukoliko ste napravili Daedalus Online nalog možete da dobijete fajl sa ličnim podacima koje Daedalus New Media Research drži o Vama, uključujući i podatke koje ste dobrovoljno pružili kada ste se pridružili zajednici ili periodično ažurirali podatke. Takođe možete da tražite da izbrišemo sve podatke o Vama koje držimo u našoj bazi podataka. To ne obuhvata lični podatke koji su potrebni u administrativne, pravne ili bezbednosne svrhe (kao što su istorija isplata izvršenih do zahteva za brisanje podataka iz baze).

Obavešten/a sam da imam pravo da odbijem obradu ličnih podataka koji se tiču mene i da tražim brisanje tih podataka. Kako bih iskoristio/la ta prava, mogu da se pošaljem online zahtev na email adresu survey_rs@daedalusonline.eu sa tekstom ODBIJANJE OBRADE PODATAKA (DATA PROCESSING REFUSAL). Takođe imam pravo da se obratim sudu.

 1. Gde šaljemo Vaše podatke

Lične podatke ćete dobiti na email kojim ste se registrovali u našoj bazi podataka kada ste napravili Daedalus Online nalog. Fajl sa Vašim podacima biće zaštićen lozinkom i Vaša lozinka će Vam biti dostavljena u drugom email kako bi bila sigurna.

 1. Prenos podataka trećem licu

Informacije prikupljene upitnikom su poverljive. Cilj online upitnika je skupljanje statističkih informacija o grupama, a ne o pojedincima. Informacije sakupljene na pojedinačnom nivou ni na koji način neće biti objavljene u javnosti. Daedalus New Media Research povremeno može da pruži prikupljene informacije drugim firmama, ali te firme takođe koriste informacije statistički i podložne su istim pravilima o privatnosti.

Vaše ime se neće pojaviti ni u jednoj studiji niti će biti povezano sa Vašim odgovorima, osim ako za to ne date izričit pristanak.

     11. Gde skladimo vaše lične podatke:

Podaci koje prikupljamo od vas mogu se preneti i/ili uskladištiti van vaše teritorije. Takođe ga može obraditi osoblje koje radi van vaše teritorije i radi za nas ili za jednog od naših dobavljača. Ako se vaši lični podaci prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju van vaše zemlje ili teritorije, a ta zemlja ili teritorija nije prepoznata kao pruža adekvatan nivo zaštite podataka, postavićemo dodatne mere zaštite za zaštitu vaših ličnih podataka, kako to zahteva važeći zakon. Na primer, ako se nalazite u Evropskom ekonomskom prostoru, koristiće se standardne ugovorne klauzule ako obrađujemo vaše podatke van EEP.

 

UREDBA

(EU) 2016/679 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA OD 27. APRILA 2016. O ZAŠTITI FIZIČKIH LICA U ODNOSU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA I O STAVLJANJU DIREKTIVE 95/46/EZ VAN SNAGE (OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA)

(tekst od značaja za EEP)

POGLAVLJE III. Prava ispitanika

 

Odeljak 2. INFORMACIJE I PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

 

Član 13. Informacije koje se pružaju ako se podaci o ličnosti prikupljaju od lica na koje se podaci odnose

 

 1. Ako su podaci o ličnosti lica na koje se podaci odnose prikupljeni od lica na koje se podaci odnose, rukovalac prilikom prikupljanja podataka o ličnosti tom licu pruža sve sledeće informacije:

a. identitet i podatke za kontakt rukovaoca i, ukoliko je primenljivo, predstavnika rukovaoca;

b. podatke za kontakt ovlašćenog lica za zaštitu podataka, ukoliko je primenljivo;

c. svrhe obrade za koje su podaci o ličnosti namenjeni, kao i pravni osnov za obradu;

d. ako je obrada zasnovana na članu 6, stav 1, tačka (đ), legitimne interese rukovaoca ili trećeg lica;

e. korisnike ili kategorije korisnika podataka o ličnosti, ukoliko postoje;

f. ukoliko je primenljivo, činjenicu da rukovalac namerava da prenese podatke o ličnosti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji i postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o adekvatnosti, odnosno, u slučaju prenosa iz člana 46. ili 47. ili člana 49, stav 1, drugi podstav, upućivanje na primerene ili odgovarajuće zaštitne mere i načine dobijanja njihove kopije ili mesto na kojem su stavljeni na raspolaganje.

 

 1. Pored informacija iz stava 1, rukovalac prilikom prikupljanja podataka o ličnosti pruža licu na koje se podaci odnose sledeće dodatne informacije potrebne da bi se obezbedila pravična i transparentna obrada:

 

a. roku kojem će se podaci o ličnosti čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijume koji su korišćeni za određivanje tog roka;

b. postojanje prava da se od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade u vezi s licem na koje se podaci odnose ili prava na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka;

c. ako je obrada zasnovana na članu 6, stav 1, tačka (a) ili članu 9, stav 2, tačka (a), postojanje prava da se pristanak povuče u bilo kojem trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja pristanka;

d. pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu;

e. informaciju o tome da li je pružanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da pruži podatke o ličnosti i koje su moguće posledice ako se takvi podaci ne pruže;

f. postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje iz člana 22, stav 1. i 4. i, barem u tim slučajevima, sadržajne informacije o logici koja se koristi, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice na koje se podaci odnose.

 

 1. Ako rukovalac namerava dalje da obrađuje podatke o ličnosti u svrhu koja se razlikuje od svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, rukovalac pre te dalje obrade pruža licu na koje se podaci odnose informacije o toj drugoj svrsi i sve dodatne relevantne informacije iz stava 2.

 

 1. Stavovi 1, 2. i 3. se ne primenjuju ako i u meri u kojoj lice na koje se podaci odnose već raspolaže tim informacijama.

 

Član 14. Informacije koje se pružaju ako podaci o ličnosti nisu dobijeni od lica na koje se podaci odnose

 

 1. Ako podaci o ličnosti nisu dobijeni od lica na koje se podaci odnose, rukovalac pruža sledeće informacije licu na koje se podaci odnose:

 

a. identitet i podatke za kontakt rukovaoca i, ukoliko je primenljivo, predstavnika rukovaoca;

b. podatke za kontakt ovlašćenog lica za zaštitu podataka, ukoliko je primenljivo;

c. svrhe obrade za koje su podaci o ličnosti namenjeni, kao i pravnu osnovu za obradu;

d. kategorije podataka o ličnosti koji su u pitanju;

e. korisnike ili kategorije korisnika podataka o ličnosti, ukoliko postoje;

f. ukoliko je primenljivo, činjenicu da rukovalac namerava da prenese podatke o ličnosti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji i postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o adekvatnosti, ili u slučaju prenosa iz člana 46. ili 47. ili člana 49, stav 1, drugi podstav, upućivanje na primerene ili odgovarajuće zaštitne mere i načine dobijanja njihove kopije ili mesto na kojem su stavljeni na raspolaganje;

 

 1. Pored informacija iz stava 1, rukovalac pruža licu na koje se podaci odnose sledeće informacije potrebne da bi se obezbedila pravična i transparentna obrada u odnosu na lice na koje se podaci odnose:

 

a. roku kojem će se podaci o ličnosti čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijume koji su korišćeni za određivanje tog roka;

b. ako je obrada zasnovana na članu 6, stav 1, tačka (đ), legitimne interese rukovaoca ili trećeg lica;

c. postojanje prava da se od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade u vezi s licem na koje se podaci odnose i prava na prigovor na obradu, kao i pravo na prenosivost podataka;

d. ako je obrada zasnovana na članu 6, stav 1, tačka (a) ili članu 9, stav 2, tačka (a), postojanje prava da se pristanak povuče u bilo kom trenutku, bez uticaja na zakonitost obrade zasnovane na pristanku pre povlačenja pristanka;

e. pravo na podnošenje pritužbe nadzornom organu;

f. izvor podataka o ličnosti i, prema potrebi, da li dolaze iz javno dostupnih izvora;

g. postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje iz člana 22, stav 1. i 4. i, barem u tim slučajevima, sadržajne informacije logici koja se koristi, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice na koje se podaci odnose.

 

 1. Rukovalac pruža informacije iz stava 1. i 2:

 

a. u razumnom roku nakon dobijanja podataka o ličnosti, a najkasnije u roku od jednog meseca, uzimajući u obzir posebne okolnosti obrade podataka o ličnosti;

b. ako se podaci o ličnosti koriste za komunikaciju sa licem na koje se podaci odnose, najkasnije prilikom prve komunikacije ostvarene sa tim licem na koje se podaci odnose; ili

c. ako je predviđeno otkrivanje podataka drugom korisniku, najkasnije kada se podaci o ličnosti prvi put otkriju.

 

 1. Ako rukovalac namerava dalje da obrađuje podatke o ličnosti u svrhu koja se razlikuje od svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, rukovalac pre te dalje obrade pruža licu na koje se podaci odnose informacije o toj drugoj svrsi i sve dodatne relevantne informacije iz stava 2.

 

 1. Stavovi 1. do 4. se ne primenjuju ako i u meri u kojoj:

 

a. lice na koje se podaci odnose već poseduje te informacije;

b. je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtevalo nesrazmerne napore, posebno za obrade u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu sa uslovima i merama zaštite iz člana 89, stav 1. ili u ako bi obaveza iz je stava 1. ovog člana verovatno onemogućila ili ozbiljno ugrozila ostvarivanje ciljeva te obrade. U takvim slučajevima, rukovalac preduzima odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, uključujući i stavljanje informacija na raspolaganje javnosti;

c. je dobijanje ili otkrivanje podataka izričito propisano pravom Unije ili pravom države članice koje se primenjuje na rukovaoca, a koje predviđa odgovarajuće mere za zaštitu legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose; ili

d. podaci o ličnosti moraju da ostanu poverljivi u skladu s obavezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Unije ili pravo države članice, uključujući i zakonsku obavezu čuvanja tajne.

 

Član 15. Pravo lica na koje se podaci odnose na pristup

 

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da dobije potvrdu od rukovaoca o tome da li se obrađuju njegovi podaci o ličnosti i, ako se takvi podaci o ličnosti obrađuju, ima pravo pristupa podacima o ličnosti i sledećim informacijama:

 

a. svrsi obrade;

b .kategorijama podataka o ličnosti koji u pitanju;

c. korisnicima ili kategorijama korisnika kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno korisnicima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

d. ukoliko je moguće, predviđenom roku u kojem će se podaci o ličnosti čuvati ili, ako to nije moguće, kriterijumima koji su korišćeni za određivanje tog roka;

e. postojanju prava da se od rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade u vezi s licem na koje se podaci odnose i prava na prigovor na obradu;

f. pravu na podnošenje pritužbe nadzornom organu;

g. ako se podaci o ličnosti ne prikupljaju od lica na koje se podaci odnose, svakoj dostupnoj informaciji o njihovom izvoru;

h. postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući i profilisanje iz člana 22, stav 1. i 4. i, barem u tim slučajevima, sadržajne informacije logici koja se koristi, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za lice na koje se podaci odnose.

 

 1. Ako se podaci o ličnosti prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, lice na koje se podaci odnose ima pravo da bude informisano o odgovarajućim merama zaštite u skladu sa članom 46. koje se odnose na prenos.
 2. Rukovalac obezbeđuje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži lice na koje se podaci odnose rukovalac može naplatiti prihvatljivu naknadu na osnovu administrativnih troškova. Ako lice na koje se podaci odnose podnese zahtev elektronskim putem i ako lice na koje se podaci odnose ne zahteva drugačije, informacije se pružaju u uobičajenom elektronskom obliku.

 

 1. Pravo na dobijanje kopije iz stava 3. ne sme negativno da utiče na prava i slobode drugih.

 

Odeljak 3. ISPRAVKA I BRISANJE

 

Član 16. Pravo na ispravku

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu rukovalac bez nepotrebnog odlaganja omogući ispravku netačnih podataka o ličnosti koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da dopuni nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog davanjem dodatne izjave.

 

Član 17. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

 

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da mu rukovalac bez nepotrebnog odlaganja omogući brisanje podataka o ličnosti koji se na njega odnose, a rukovalac ima obavezu da obriše podatke o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 

a. podaci o ličnosti više nisu neophodni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

b. lice na koje se podaci odnose je povuklo pristanak na kojem je obrada zasnovana u skladu sa članom 6, stav 1, tačka (a) ili članom 9, stav 2, tačka (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

c. lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu u skladu sa članom 21, stav 1. i ne postoje preovlađujući zakonski razlozi za obradu, ili je lice na koje se podaci odnose uložilo prigovor na obradu u skladu sa članom 21, stav 2;

d. podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni;

e. podaci o ličnosti moraju da budu obrisani radi postupanja u skladu sa zakonskom obavezom prema pravu Unije ili pravu države članice koje se primenjuje na rukovaoca;

f. podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacionog društva iz člana 8, stav 1.

 

 1. Ako je rukovalac javno objavio podatke o ličnosti i dužan je da u skladu sa stavom 1. te podatke o ličnosti obriše, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove sprovođenja, rukovalac preduzima prihvatljive mere, uključujući i tehničke mere, da bi obavestio rukovaoce podataka koji obrađuju podatke o ličnosti da je lice na koje se podaci odnose zatražilo od tih rukovalaca podataka da obrišu sve linkove do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih podataka o ličnosti.

 

 1. Stavovi 1. i 2. se ne primenjuju ako je obrada neophodna:

 

a. radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informisanja;

b. radi poštovanja zakonske obaveze kojom se zahteva obrada u pravu Unije ili pravu države članice koje se primenjuje na rukovaoca ili radi izvršenja zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu podataka;

c. zbog javnog interesa u oblasti javnog zdravlja u skladu sa članom 9, stav 2, tačka (ž) i (z), kao i članom 9, stav 3;

d. za potrebe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89, stav 1. ako bi pravo iz stava 1. verovatno onemogućilo ili ozbiljno ugrozilo ostvarivanje ciljeva te obrade; ili

e. radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.

 

Član 18. Pravo na ograničavanje obrade

 

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da obezbedi ograničenje obrade od strane rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 

a. lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji rukovaocu podataka omogućava da proveri tačnost podataka o ličnosti;

b. obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga traži ograničavanje njihove upotrebe;

c. rukovaocu podataka više nisu potrebni podaci o ličnosti za potrebe obrade, ali ih lice na koje se podaci odnose traži uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva;

d. lice na koje se podaci odnose je uložilo prigovor na obradu u skladu sa članom 21, stav 1. i još nije potvrđeno da li legitimni razlozi rukovaoca preovlađuju nad razlozima lica na koje se podaci odnose.

 

 1. Ako je obrada ograničena u skladu sa stavom 1, takvi podaci o ličnosti smeju da se obrađuju samo uz pristanak lica na koje se podaci odnose, izuzev čuvanja, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili zaštitu prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

 

 1. Lice na koje se podaci odnose koje je dobilo ograničenje obrade u skladu sa stavom 1. rukovalac obaveštava pre ukidanja ograničenja obrade.

 

Član 19. Obaveza obaveštavanja o ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade

 

Rukovalac obaveštava svakog korisnika kojem su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju podataka o ličnosti ili ograničavanju obrade izvršenom u skladu sa članom 16, članom 17, stav 1. i članom 18, osim u slučaju da se ispostavi da je to nemoguće ili zahteva nesrazmeran napor. Rukovalac obaveštava lice na koje se podaci odnose o tim korisnicima ako lice na koje se podaci odnose to zahteva.

 

Član 20. Pravo na prenosivost podataka

 

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega, a koje je pružilo rukovaocu podataka u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i ima pravo da prenosi te podatke drugom rukovaocu podataka bez ometanja od strane rukovaoca kojem su podaci o ličnosti pruženi, ako:

 

a. je obrada zasnovana na pristanku u skladu sa članom 6, stav 1, tačka (a) ili članom 9, stav 2, tačka (a) ili na ugovoru u skladu sa članom 6, stav 1, tačka (b); i

b. se obrada vrši automatski.

 

 1. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka u skladu sa stavom 1, lice na koje se podaci odnose ima pravo na neposredni prenos od jednog rukovaoca do drugog, ako je to tehnički izvodljivo.
 2. Ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana ne dovodi u pitanje član 17. To pravo se ne primenjuje na obradu neophodnu za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu ili u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja dodeljenih rukovaocu podataka.

 

 1. Pravo iz stava 1. ne sme negativno da utiče na prava i slobode drugih.

 

Odeljak 4. PRAVO NA PRIGOVOR I DONOŠENJE AUTOMATIZOVANIH POJEDINAČNIH ODLUKA

 

Član 21. Pravo na prigovor

 

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da na osnovu razloga koji se odnose na njegov konkretan položaj u bilo kom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega, u skladu sa članom 6, stav 1, tačka (d) ili (đ), uključujući profilisanje zasnovano na tim odredbama. Rukovalac ne sme više da obrađuje podatke o ličnosti, osim u slučaju da dokaže da postoje uverljivi legitimni razlozi za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima i slobodama lica na koje se podaci odnose ili radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva.
 2. Ako se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog marketinga, lice na koje se podaci odnose ima pravo da u bilo kom trenutku uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje profilisanje ako je povezano sa takvim direktnim marketingom.
 3. Ako se lice na koje se podaci odnose uloži prigovor na obradu za potrebe direktnog marketinga, podaci o ličnosti više ne smeju da se obrađuju u takve svrhe.
 4. Najkasnije prilikom prve komunikacije sa licem na koje se podaci odnose, licu na koje se podaci odnos se izričito skreće pažnja na pravo iz stava 1. i 2. koje mora da se prikaže jasno i odvojeno od svih drugih informacija.
 5. U kontekstu korišćenja usluga informacionog društva i ne uzimajući u obzir Direktivu 2002/58/EZ, lice na koje se podaci odnose može da ostvari svoje pravo na prigovor automatskim putem pomoću tehničkih specifikacija.
 6. Ako se podaci o ličnosti obrađuju u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa članom 89, stav 1, lice na koje se podaci odnose na osnovu razloga koji se odnose na njegov konkretan položaj ima pravo da uloži prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose, osim ako je obrada neophodna za izvršenje zadatka koji se obavlja u javnom interesu.

 

Član 22. Donošenje automatizovanih pojedinačnih odluka, uključujući i profilisanje

 

 1. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka zasnovana isključivo na automatskoj obradi, uključujući i profilisanje, koja proizvodi pravne efekte koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utiču na njega.

 

 1. Stav 1. ne primenjuje se ako je odluka:

 

a. neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između lica na koje se podaci odnose i rukovaoca;

b. dozvoljena pravom Unije ili pravom države članice koje se primenjuje na rukovaoca i koje takođe propisuje odgovarajuće zaštitne mere za prava i sloboda i legitimne interese lica na koje se podaci odnose; ili

c. zasnovana na izričitom pristanku lica na koje se podaci odnose.

 

 1. U slučajevima iz stava 2, tač. (a) i (v), rukovalac preduzima odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, najmanje prava na ljudsku intervenciju rukovaoca, prava izražavanja sopstvenog stava i prava na osporavanje odluke.
 2. Odluke iz stava 2. ne smeju da budu zasnovane na posebnim kategorijama podataka o ličnosti iz člana 9, stav 1, osim ako se primenjuje član 9, stav 2, tačka (a) ili (e) i ako postoje odgovarajuće mere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose.